Utskrift fra rbkweb.no

Kommentar: Mystisk telefonsamtale
Skrevet av Thomas Myren, 29. november 2010, 21:29

Pengekrangelen med Odd begynte med en spesielt formulert avtale, som Rosenborg forsøkte å rette opp i. Striden står i hva man ble enige om på telefon.


Foto: Thomas Karlsen

Hadde ikke skriftlig avtale

Dommen i voldgiftsretten til Norges Fotballforbund ga ikke RBK mye medhold:

«Retten legger til grunn at på det profesjonelle nivå Rosenborg befinner seg både sportslig og økonomisk, så har klubben de beste forutsetninger for å fremforhandle de avtaler som klubben ser seg tjent med og er i stand til å oppfylle.»

Overgangen til Rune Jarstein var den første Erik Hoftun forhandlet fram etter at han 17. desember 2007 tiltrådte som fungerende sportslig leder da Knut Torbjørn Eggen ble sykmeldt.

Den håndskrevne avtalen ført i pennen av Hoftun var som følger:

Avtale RBK og Odd Grenland vedrørende overgang for Rune Almenning Jarstein fra 28/12-07.

1. RBK betaler en engangssum på kr 10 millioner. Beløpet overføres Odd Ballklubbs konto innen 15.01.08 forutsatt at NFFs spillerlisens er frigitt. Hvis ikke lisensen er frigitt innen denne dato overføres beløpet i sin helhet dagen etter at lisens er frigitt.

2. RBK forplikter seg til å betale Odd Grenland kr 500.000 ved deltakelse i UEFA-cupens gruppespill i årene 2008, 2009, 2010. RBK forplikter seg til å betale Odd Grenland kr 1.000.000 ved deltakelse i UEFA Champions Leagues gruppespill i årene 2009, 2010.

3. Dersom Rune Almenning Jarstein forlenger kontrakt med RBK utover opprinnelig avtale forplikter RBK seg til å betale Odd Grenland 1.000.000. Denne utbetalingen skal skje senest 10 dager etter at den nye kontrakten er undertegnet. Dette gjelder kun ved første gangs forlengelse av kontrakten. RBK forplikter å informere Odd Grenland om eventuell forlengelse.

4. Ved salg til en tredje klubb skal RBK betale Odd Grenland 3.000.000 av overgangs brutto overgangssum. Denne utbetalingen skal skje senest 10 dager etter at RBK har mottatt overgangsbeløp for spilleren. RBK forplikter seg til å informere Odd Grenland om eventuelt salg.

5. Odd Grenland skal motta 35 % av overgangssum til en tredje klubb etter fratrekk av allerede utbetalte beløp, dvs. overgangssum 10.000.000, evt. beløp ved forlengelse 1.000.000, evt. utbetalinger i pkt. 2 og bunnfradrag kr 3.000.000.

6. Ved eventuelt videresalg til fjerde klubb skal Odd Grenland motta 20 % av RBKs overskudd av salget. RBK forplikter å informere Odd Grenland om et eventuelt salg.

7. Avtalen utferdiges i 3 eksemplarer, en til hver av partene og en til Rune A. Jarstein.

Torp, 28.12.07

For RBK                For Odd Grenland


Erik Hoftun Tore Andersen
(sign) (sign)


Mye kan sies om hvor godt betalt Odd fikk, men stridens kjerne er altså punkt 4. Rune Bratseth arbeidet i kulissene, og var den første som reagerte på formuleringa om brutto overgangssum ved videresalg:

«Bratseth gjorde overfor Hoftun oppmerksom på at avtalens regulering av de 3 millionene kunne bli et problem for det tilfellet at Jarstein skulle bli videresolgt for et lavere beløp enn det Rosenborg betalte Odd,» heter det i dommen.

Odd husker ikke telefonsamtalen
«Det anses videre bevist at Rosenborg med den "nye" kunnskapen bestemte seg for at Hoftun skulle kontakte Odd for å få avklart problemstillingen, og forsøke å få Odd til å gå med på at det for avtalens del kun skulle gjelde et "nettoprinsipp". Voldgiftsretten har videre kommet til at det kan legges til grunn at Hoftun ringte opp Andersen i dette øyemed, og at det dermed har funnet sted en samtale mellom Hoftun og Andersen om spørsmålet, senest 4. januar 2008, se foran.

Voldgiftsretten anser det imidlertid ikke bevist at Andersen i denne samtalen ga sitt samtykke til at det for avtalen kun skulle gjelde et "nettoprinsipp", altså også for det tilfellet at Jarstein ble videresolgt for et beløp lavere enn det Rosenborg betalte Odd. Andersen kan ikke huske noen slik telefonsamtale og har i alle fall bestridt at han har forpliktet Odd på denne måten.

Voldgiftsretten mener ikke med dette å si at den oppfatter Hoftun for å ha forklart seg uriktig for retten, ettersom retten legger til grunn at Hoftun har gitt et riktig bilde av sin subjektive oppfatning av samtalen med Andersen. Voldgiftsretten legger imidlertid for sin del til grunn at en samtale som dette krever et høyt presisjonsnivå for å forplikte, og at det forhold at Andersen eventuelt kan ha sett problemstillingen, hatt forståelse for Rosenborgs synspunkt eller lignende, er noe helt annet enn at han ga sin tilslutning til Rosenborgs forståelse gjennom en "aksept".»

Ingen skriftlig endringsavtale
Rosenborg hevder altså at Hoftun og Andersen ble muntlige enige om at formuleringa likevel skulle tolkes som netto overgangssum, og har i sin anførsel forklart at klubben derfor ikke tenkte mer på saken før Jarstein ble solgt videre til Viking i mars.

«Et forhold som etter voldgiftsretten har stor betydning ved bedømmelsen av bevisspørsmålet - om Andersen i samtalen med Hoftun ga sin tilslutning til Rosenborgs synspunkt om et "nettoprinsipp" - er at Rosenborg ikke gjorde noe for å sikre det bevis de angivelig satt på om denne enigheten bekreftet gjennom telefonsamtalen. Dersom det virkelig var slik at Andersen hadde gitt sin tilslutning til Rosenborgs syn på det omtvistede punkt, ville det ikke bare ha vært enkelt, men også svært så nærliggende og det eneste forsvarlige ut fra et profesjonelt synspunkt, å "sikre" dette beviset gjennom en oppfølgende e-mail, fax eller brev til Odd.

Hadde Rosenborg gjort dette, ville saken aldri ha kommet for voldgiftsretten. At dette ikke er gjort, kan i seg selv være en indikasjon på at Andersen i samtalen ikke ga sin tilslutning til Rosenborgs syn. Uansett er det sikker rett at den parten som har bevisbyrden, i dette tilfellet uomtvistelig Rosenborg, kan oppfylle denne ved å sikre bevis på den måten voldgiftsretten har her påpekt. Når dette ikke gjøres, selv om dette hadde vært svært så enkelt, er det sikker rett at det må legges til grunn at det pretenderte faktum ikke kan legges til grunn fra en domstols side.»

«Rosenborg har vist til at avtalen må tolkes i lys av avtalepraksis og at denne viser at man tradisjonellt fra NFFs side og fra klubbenes side opererer med et "nettoprinsipp". Til dette vil voldgiftsretten bemerke at avtalepraksis kun kan ha rettskildemessig betydning om partenes avtale er uklar og/eller trenger utfylling med praksis. I dette tilfellet er avtalen så klart formulert at det ikke er juridisk grunnlag for noensomhelst supplering med avtalepraksis.»

Konsekvensen er altså at RBK nå må betale Odd hele 2,85 millioner kroner av de fire millionene Viking kjøpte Jarstein for; utdanningskompensasjon er trukket fra mens RBK-bonusen på 500 000 kroner når Jarstein passerer 30 Viking-kamper kommer utenom.

I tillegg kommer dekking av egne saksomkostninger, Odds omkostninger på 192 500 kroner samt voldgiftsrettens honorar og omkostninger på 303 602 kroner.

Dessuten kostet altså det opprinnelige kjøpet av Jarstein 10,5 millioner kroner.

Nils Skutle har tatt hele ekstraregninga på egen kappe. Det er uansett svært sure - og totalt unødvendige - penger i en budsjettid med store nedskjæringer.

nyheter
forum